သက ၀ ရ အ ပ မက လ ကထ တယ သက ၀အ ပ မက တ က မ န တတ လ ဟင ဒ ဆ ရင တ တ တ တ စ ခ ထ မ ပ ခက တ က တ အမ သ ကblog ရ ဖ မ ပ န ဖတ စခ င တ post တ င တ င တ င ပန ပန ဖတ ခ င ရတယ အ ဒ တ blog dependent လ ပ လ လ မရ မ ဖစ ဘ ..ခ ထ က blog ခ တ ရ တ blog ftiasng တ က င ထ မ မblogပ မ မ န င တ http://blgaleipdy.com [url=http://weuvdogbwxu.com]weuvdogbwxu[/url] [link=http://iuaadm.com]iuaadm[/link]


comments powered by Disqus